NLRMP (National Land Records Modernization Programme )

 

 

test NLRMP Project Important URLs/Links For Online Run nn

 

 

eMutation Prerequisite

eMutation Software and Hardware Requirments

eMutation Important Steps & User Manuals

Edit Module Training PPT nn

 

Online Startup Steps User Manual for DBA

 

test Talathi Laptop Setup Video ( test Download )

 

e-Mutation User Manual Downloading Steps

ई-फेरफार सामान्य प्रश्न व प्रतिक्रिया (FAQ)

FAQ- 1           FAQ - 2

Downloads

Standard Operating Procedure for Installing SSL-VPN Client:

                       Procedure

 

                       VPN Forti Client Password change Procedure

 

                      test FortiClient SSL VPN Link

 

Digital Signature Drivers & Instillation Process:

nCode Drivers

                      Installation Help Doc

 

                      test SC-SED 1.3 - DSC nn    OR

 

                      test sc-sed- 1.8 - DSC     OR

 

                      test sc-sed-DSC (LITE)

Moserbaer Drivers

                      test Moserbaer-Win_1.zip

 

 

Call Log Procedure & Contacts

Call Log Procedure for Hardware received under NLRMP Project.

 

NLRMP Help Desk / Department Officials contacts.

Help Desk Reservation System (Use DBA Login ID):

test https://10.187.203.132/hdrs (From VPN over BB or VPN over Data Card)

 

test https://103.23.150.216/hdrs (From Internet)

 

ई-महाभूमि तथा राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम :

विषय दिनांक Related downloads
testइफेरफार, एडीट मोडूलचे काम करताना घ्यावयाची दक्षता.

21 Jan 2017

 

testइफेरफार प्रकल्पांतर्गत Edit Module वापरून हस्तलिखित व संगणकीकृत अधिकार अभिलेख (गा.न.नं.७/१२) तंतोतंत जुळविणे बाबत.

07 may 2016

 

testसंगणकीकृत ७/१२ चा डेटा तपासणी व्हेरिफिकेशन & व्हॅलीडेशन .

07 may 2015

 

testडाटा दुरुस्ती आज्ञावली मधील अहवाल क्र.१,३,६,८ व ९ निरंक करणे बाबत. 06 Dec 2014

 

testतालुकास्तरीय ई-फेरफार पूर्व तयारी डाटा प्रमाणीकरण आज्ञावली सुधारीत. 06 Dec 2014

 

testई-फेरफार आज्ञावली अंमलबजावणीसाठी ७/१२ वरील खातेप्रकार व आणेवारी नमूद करणेचे पद्धतीमध्ये सुधारणा करणे बाबत.  

 

testऑनलाईन ई-म्युटेशनची पूर्व तयारी करणेपुर्वी करावयाची कार्यवाही. 10 Nov 2014

 

testमे. एनकोड सोल्युशन(n code solutions) यांचेकडून डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करून घेणे बाबत. 01 Oct 2014

 

testडाटा दुरुस्ती आज्ञावली अहवाल क्रमांक 1 व 3 निरंक करणेबाबत 23 July 2014

 

testई फेरफार आज्ञावली अंमलबजावणीसाठी पूर्वतयारीची कामे पूर्ण झाल्याचे तपासणीसाठी तालुकास्तरीय ई फेरफार पूर्व तयारी डाटा प्रमाणीकरण आज्ञावलीचा वापर करणे व अंतिम डेटा सीडी पाठविणेची कार्यपध्दती 23 June 2014

 

testराष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम तथा ई-महाभूमी डाटा व्हालिडेशन विहीत परीमानानुसार केलेल्या तपासणी कामाच्या नोंदी गाव निहाय व गट नंबर/सर्व्हे नंबर निहाय ठेवणेबाबत 31 Jan 2014

 

testई-चावडी व ई-फेरफार आज्ञावलींचे संपूर्ण राज्यात अंमलबजावणी काम पूर्ण झालेला अहवाल पडताळणी सूची 13 Feb 2014

 

testई-चावडी व ई-फेरफार आज्ञावलींच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील सर्व डीस्ट्रीक डोमेन एक्सपट,डेटाबेस अडमिनिस्ट्रेटर, मंडळ अधिकारी व तलाठी यांचे ई- चावडी व ई-फेरफार आज्ञावलीं मध्ये रजिस्ट्रेशन करणे बाबत 25 July 2013

 

testई-फेरफार आज्ञावलीं डेटाबेस अडमिनिस्ट्रेटर यांची नेमणूक व कर्तव्ये 25 July 2013  
testहस्तलिखीत फेरफार नोंदवहीतील मंजुर/नामंजुर नोंदी संगणकात घेण्यासाठी "म्युटेशन अपडेशन मोड्यूल" युनिकोड रुपांतरीत ७/१२ चा डेटा अद्यावत करण्याबाबतची प्रणाली 17 June 2013

 

testडेटा दुरुस्ती आज्ञावलीं युनिकोड रुपांतरीत ७/१२ चा डेटा दुरुस्तीची सांख्यिकी माहिती संधारण करणेबाबत 31 Jan 2014