Close

एसटीडी आणि पिन कोड

अ.क्र. तालुका एसटीडी  कोड पिन  कोड
1 धाराशिव 02472 413501
 2  भूम  02478  413504
 3  कळंब  02473  413507
 4  परंडा  02477  413502
 5  वाशी  02478  413503
 6  तुळजापूर  02471  413601
 7  उमरगा  02475  413606
8 लोहारा 02475 413608