Close

सार्वजनिक सुविधा

बँका

रुग्णालये

अक्षय हॉस्पिटल उस्मानाबाद

संजा रोड, उस्मानाबाद, महाराष्ट् - 413501

दूरध्वनी : 02472-224917

अमेय हॉस्पिटल उस्मानाबाद

समता कॉलनी, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र -413501

दूरध्वनी : 02472-224226

काझी हॉस्पिटल उस्मानाबाद

समर्थ नगर, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र - 413501

दूरध्वनी : 02472-225068

के के हॉस्पिटल उस्मानाबाद

अडत लाईन , गणेश नगर, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र - 413501

दूरध्वनी : 09970114588

केशराज हॉस्पिटल उस्मानाबाद

समर्थ नगर, वारुडा रोड, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र - 413501

दूरध्वनी : 02472-221625

पोलीस ठाणी

अंबी

अंबी, ता. परांडा, जि. उस्मानाबाद

ईमेल : ps[dot]ambi[at]mahapolice[dot]gov[dot]in
दूरध्वनी : 02478-271033

आनंद नगर

मध्यवर्ती इमारतीचे जवळ, उस्मानाबाद

ईमेल : ps[dot]anandnagar[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02472-223203
Pincode: 413501

उमरगा

उमरगा ता., उमरगा जि. उस्मानाबाद

ईमेल : ps[dot]omarga[at]mahapolice[dot]gov[dot]in
दूरध्वनी : 02475-252100

उस्मानाबाद ग्रामीण

सर्किट हाऊस जवळ , शिंगोली रोड, उस्मानाबाद

ईमेल : ps[dot]osmanabadrural[at]mahapolice[dot]gov[dot]in
दूरध्वनी : 02472-223303
Pincode: 413501

उस्मानाबाद शहर

उस्मानाबाद, जि. उस्मानाबाद.

ईमेल : ps[dot]osmanabadcity[at]mahapolice[dot]gov[dot]in
दूरध्वनी : 02472-222100

कळंब

कळंब, ता. कळंब, जि. उस्मानाबाद

ईमेल : ps[dot]kalamb[at]mahapolice[dot]gov[dot]in
दूरध्वनी : 02473-262133

नगरपालिका

नगर परिषद उमरगा

नगर परिषद उमरगा

ईमेल : npomerga[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02475-225223

नगर परिषद उस्मानाबाद

नगर परिषद उस्मानाबाद

ईमेल : coosbd[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02472-223358

नगर परिषद कळंब

नगर परिषद कळंब

ईमेल : kallampalika[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 2473-262128

नगर परिषद तुळजापूर

नगर परिषद तुळजापूर

ईमेल : tulapurmc[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02471-244511

नगर परिषद नळदुर्ग

नगर परिषद नळदुर्ग

ईमेल : naldurgmc[at]gmail[dot]com

नगर परिषद परंडा

नगर परिषद परंडा

ईमेल : comcparanda[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02477-232038

टपाल

उस्मानाबाद मुख्य टपाल

उस्मानाबाद हेड पोस्ट ऑफिस, उस्मानाबाद

दूरध्वनी : 02472-222294