Close

जिल्हाधिकारी कार्यालय

फिल्टर निर्देशिका विभागानुसार

फिल्टर

जिल्हाधिकारी कार्यालय
नाव पदनाम ईमेल Mobile No दूरध्वनी क्रमांक फॅक्स क्रमांक पत्ता
जिल्हा नियोजन अधिकारी जिल्हा नियोजन अधिकारी dpoosmanabad@gmail.com 02472-223412
उपजिल्हाधिकारी (निवडणूक) उपजिल्हाधिकारी (निवडणूक) dydeoosmanabad@gmail.com 02472-227526
उपजिल्हाधिकारी (रोजगार हमी योजना) उपजिल्हाधिकारी (रोजगार हमी योजना) dceosmanabad@gmail.com 02472-222279
जिल्हा पुरवठा अधिकारी जिल्हा पुरवठा अधिकारी dsodharashiv@gmail.com 02472-227305