Close

कोव्हीड-१९ अंतर्गत जिल्हा रुग्णालय उस्मानाबाद येथे इनव्हरटर डबल बॉटरी साधन सामुग्री खरेदी करणे.

कोव्हीड-१९ अंतर्गत जिल्हा रुग्णालय उस्मानाबाद येथे इनव्हरटर डबल बॉटरी साधन सामुग्री खरेदी करणे.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
कोव्हीड-१९ अंतर्गत जिल्हा रुग्णालय उस्मानाबाद येथे इनव्हरटर डबल बॉटरी साधन सामुग्री खरेदी करणे.

कोव्हीड-१९ अंतर्गत जिल्हा रुग्णालय उस्मानाबाद येथे इनव्हरटर डबल बॉटरी साधन सामुग्री खरेदी करणे.

10/07/2020 14/07/2020 पहा (512 KB)