Close

खासगी टँकरद्वारे जिल्ह्यात संभाव्य पाणी टंचाई ग्रस्त भागात गरजेनुसार पाणी पुरवठा करणे बाबत ई – निविदा

खासगी टँकरद्वारे जिल्ह्यात संभाव्य पाणी टंचाई ग्रस्त भागात गरजेनुसार पाणी पुरवठा करणे बाबत ई – निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
खासगी टँकरद्वारे जिल्ह्यात संभाव्य पाणी टंचाई ग्रस्त भागात गरजेनुसार पाणी पुरवठा करणे बाबत ई – निविदा

खासगी टँकरद्वारे जिल्ह्यात संभाव्य पाणी टंचाई ग्रस्त भागात गरजेनुसार पाणी पुरवठा करणे बाबत ई – निविदा

31/08/2018 25/09/2018 पहा (8 MB)