Close

जिल्हास्तरीय अनु.जाती उपयोजना अंतर्गत १०+१ बोकड गट पुरवठा करणे व अनु.जाती/नवबौध्द लाभार्थीना पशुसंवर्धन विषयक प्रशिक्षण देणेसाठी अर्ज मागणी बाबत

जिल्हास्तरीय अनु.जाती उपयोजना अंतर्गत १०+१ बोकड गट पुरवठा करणे व अनु.जाती/नवबौध्द लाभार्थीना पशुसंवर्धन विषयक प्रशिक्षण देणेसाठी अर्ज मागणी बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हास्तरीय अनु.जाती उपयोजना अंतर्गत १०+१ बोकड गट पुरवठा करणे व अनु.जाती/नवबौध्द लाभार्थीना पशुसंवर्धन विषयक प्रशिक्षण देणेसाठी अर्ज मागणी बाबत

जिल्हास्तरीय अनु.जाती उपयोजना अंतर्गत १०+१ बोकड गट पुरवठा करणे व अनु.जाती/नवबौध्द लाभार्थीना पशुसंवर्धन विषयक प्रशिक्षण देणेसाठी अर्ज मागणी बाबत

12/02/2021 11/03/2021 पहा (899 KB)