Close

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयातील सूक्ष्म सिंचन या योजने अंतर्गत सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाचे लेखांकन व लेखा परीक्षण सनदी लेखापाल संस्था मार्फत दर करार करणे बाबत 

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयातील सूक्ष्म सिंचन या योजने अंतर्गत सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाचे लेखांकन व लेखा परीक्षण सनदी लेखापाल संस्था मार्फत दर करार करणे बाबत 
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयातील सूक्ष्म सिंचन या योजने अंतर्गत सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाचे लेखांकन व लेखा परीक्षण सनदी लेखापाल संस्था मार्फत दर करार करणे बाबत 

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयातील सूक्ष्म सिंचन या योजने अंतर्गत सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाचे लेखांकन व लेखा परीक्षण सनदी लेखापाल संस्था मार्फत दर करार करणे बाबत

21/12/2020 30/12/2020 पहा (465 KB)