Close

जिल्हा पुरवठा कार्यालय उस्मानाबाद करिता संगणक व प्रिंटर स्कॅनर देखभाल व दुरुस्तीकरिता आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी दरपत्रक मागविणेबाबत

जिल्हा पुरवठा कार्यालय उस्मानाबाद करिता संगणक व प्रिंटर स्कॅनर देखभाल व दुरुस्तीकरिता आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी दरपत्रक मागविणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा पुरवठा कार्यालय उस्मानाबाद करिता संगणक व प्रिंटर स्कॅनर देखभाल व दुरुस्तीकरिता आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी दरपत्रक मागविणेबाबत

जिल्हा पुरवठा कार्यालय उस्मानाबाद करिता संगणक व प्रिंटर स्कॅनर देखभाल व दुरुस्तीकरिता आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी दरपत्रक मागविणेबाबत

08/06/2020 15/06/2020 पहा (906 KB)