Close

जि.अ.कृ.अ. धाराशिव या कार्यालयातील सूक्ष्म सिंचन योजनेअंतर्गत २०१९-२० ते २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचे लेखांकन आणि लेखापरीक्षण करण्यासाठी सनदी लेखापाल संस्था यांच्याकडून दरपत्रक / प्रस्ताव मागविणे बाबत

जि.अ.कृ.अ. धाराशिव या कार्यालयातील सूक्ष्म सिंचन योजनेअंतर्गत २०१९-२० ते २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचे लेखांकन आणि लेखापरीक्षण करण्यासाठी सनदी लेखापाल संस्था यांच्याकडून दरपत्रक / प्रस्ताव मागविणे बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जि.अ.कृ.अ. धाराशिव या कार्यालयातील सूक्ष्म सिंचन योजनेअंतर्गत २०१९-२० ते २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचे लेखांकन आणि लेखापरीक्षण करण्यासाठी सनदी लेखापाल संस्था यांच्याकडून दरपत्रक / प्रस्ताव मागविणे बाबत

जि.अ.कृ.अ. धाराशिव या कार्यालयातील सूक्ष्म सिंचन योजनेअंतर्गत २०१९-२० ते २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचे लेखांकन आणि लेखापरीक्षण करण्यासाठी सनदी लेखापाल संस्था यांच्याकडून दरपत्रक / प्रस्ताव मागविणे बाबत

11/06/2024 18/06/2024 पहा (2 MB)