Close

दोन लिफाफा खुल्या निविदा रू.  3.0০ लक्ष  च्या आतील कामे १. निविदा विक्री दिनांक  12-02-2021 ते  19.02.2021  २. निविदा भरणे दिनांक 22.02.2021 

दोन लिफाफा खुल्या निविदा रू.  3.0০ लक्ष  च्या आतील कामे १. निविदा विक्री दिनांक  12-02-2021 ते  19.02.2021  २. निविदा भरणे दिनांक 22.02.2021 
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
दोन लिफाफा खुल्या निविदा रू.  3.0০ लक्ष  च्या आतील कामे १. निविदा विक्री दिनांक  12-02-2021 ते  19.02.2021  २. निविदा भरणे दिनांक 22.02.2021 

दोन लिफाफा खुल्या निविदा रू.  3.0০ लक्ष  च्या आतील कामे १. निविदा विक्री दिनांक  12-02-2021 ते  19.02.2021  २. निविदा भरणे दिनांक 22.02.2021

16/02/2021 22/02/2021 पहा (811 KB)