Close

प्रा. आ.केंद्रांना तातडीच्या प्रसंगी करावयाच्या उपाययोजना (कोव्हीड १९ ) या रोगासाठी आवश्यक साहित्य खरेदी करणे बाबत

प्रा. आ.केंद्रांना तातडीच्या प्रसंगी करावयाच्या उपाययोजना (कोव्हीड १९ ) या रोगासाठी आवश्यक साहित्य खरेदी करणे बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
प्रा. आ.केंद्रांना तातडीच्या प्रसंगी करावयाच्या उपाययोजना (कोव्हीड १९ ) या रोगासाठी आवश्यक साहित्य खरेदी करणे बाबत

प्रा. आ.केंद्रांना तातडीच्या प्रसंगी करावयाच्या उपाययोजना (कोव्हीड १९ ) या रोगासाठी आवश्यक साहित्य खरेदी करणे बाबत

10/04/2020 10/05/2020 पहा (566 KB)