Close

मा .  महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई यांचेकडील  मूळ अर्ज क्र. ३५४ /२०१५   श्री महेश सप्रे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर मध्ये पारित आदेशानुसार अव्वल कारकून संवर्गातील कर्मचारी यांची दिनांक ०१.०१.१९९७ ते ३१.१२.२०१३  या कालावधीची म्हणजेच दिनांक ०१.०१.२०१४  रोजीची स्थिती दर्शवणारी अंतिम जेष्ठता यादी 

मा .  महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई यांचेकडील  मूळ अर्ज क्र. ३५४ /२०१५   श्री महेश सप्रे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर मध्ये पारित आदेशानुसार अव्वल कारकून संवर्गातील कर्मचारी यांची दिनांक ०१.०१.१९९७ ते ३१.१२.२०१३  या कालावधीची म्हणजेच दिनांक ०१.०१.२०१४  रोजीची स्थिती दर्शवणारी अंतिम जेष्ठता यादी 
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
मा .  महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई यांचेकडील  मूळ अर्ज क्र. ३५४ /२०१५   श्री महेश सप्रे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर मध्ये पारित आदेशानुसार अव्वल कारकून संवर्गातील कर्मचारी यांची दिनांक ०१.०१.१९९७ ते ३१.१२.२०१३  या कालावधीची म्हणजेच दिनांक ०१.०१.२०१४  रोजीची स्थिती दर्शवणारी अंतिम जेष्ठता यादी 

मा .  महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई यांचेकडील  मूळ अर्ज क्र. ३५४ /२०१५   श्री महेश सप्रे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर मध्ये पारित आदेशानुसार अव्वल कारकून संवर्गातील कर्मचारी यांची दिनांक ०१.०१.१९९७ ते ३१.१२.२०१३  या कालावधीची म्हणजेच दिनांक ०१.०१.२०१४  रोजीची स्थिती दर्शवणारी अंतिम जेष्ठता यादी

07/07/2021 31/08/2021 पहा (672 KB)