Close

मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई याचेकडील मुळ अर्ज क्र. 354/2015 मधील निर्देशानुसार अव्वल कारकून संवर्गाची दि. 01.01.1997 ते 31.12.2013 या कालावधीची म्हणजेच दि. 01.01.2014 रोजीची स्थिती दर्शिवणारी प्राथमिक जेष्ठता यादी 

मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई याचेकडील मुळ अर्ज क्र. 354/2015 मधील निर्देशानुसार अव्वल कारकून संवर्गाची दि. 01.01.1997 ते 31.12.2013 या कालावधीची म्हणजेच दि. 01.01.2014 रोजीची स्थिती दर्शिवणारी प्राथमिक जेष्ठता यादी 
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई याचेकडील मुळ अर्ज क्र. 354/2015 मधील निर्देशानुसार अव्वल कारकून संवर्गाची दि. 01.01.1997 ते 31.12.2013 या कालावधीची म्हणजेच दि. 01.01.2014 रोजीची स्थिती दर्शिवणारी प्राथमिक जेष्ठता यादी 

मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई याचेकडील मुळ अर्ज क्र. 354/2015 मधील निर्देशानुसार अव्वल कारकून संवर्गाची दि. 01.01.1997 ते 31.12.2013 या कालावधीची म्हणजेच दि. 01.01.2014 रोजीची स्थिती दर्शिवणारी प्राथमिक जेष्ठता यादी

04/06/2021 31/07/2021 पहा (1 MB)