Close

मा. सर्वोच्‍च न्यायालय, नवि दिल्ली येथील सिव्हील अपिल क्र. 1748-1749/2005 (इरेशाप्पा वि. महाराष्ट्र शासन) मधील दि. 17/02/2016 रोजीचे आदेशास अधिन राहुन मौ. उमरगा ता. उमरगा येथे सन 1968 साली शासकीय जमीन स. नं. 420 मध्ये अनधिकृतपणे राहत असलेल्या लोकांच्या रहिवासासाठी झोपड्या बांधणे.

मा. सर्वोच्‍च न्यायालय, नवि दिल्ली येथील सिव्हील अपिल क्र. 1748-1749/2005 (इरेशाप्पा वि. महाराष्ट्र शासन) मधील दि. 17/02/2016 रोजीचे आदेशास अधिन राहुन मौ. उमरगा ता. उमरगा येथे सन 1968 साली शासकीय जमीन स. नं. 420 मध्ये अनधिकृतपणे राहत असलेल्या लोकांच्या रहिवासासाठी झोपड्या बांधणे.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
मा. सर्वोच्‍च न्यायालय, नवि दिल्ली येथील सिव्हील अपिल क्र. 1748-1749/2005 (इरेशाप्पा वि. महाराष्ट्र शासन) मधील दि. 17/02/2016 रोजीचे आदेशास अधिन राहुन मौ. उमरगा ता. उमरगा येथे सन 1968 साली शासकीय जमीन स. नं. 420 मध्ये अनधिकृतपणे राहत असलेल्या लोकांच्या रहिवासासाठी झोपड्या बांधणे.

मा. सर्वोच्‍च न्यायालय, नवि दिल्ली येथील सिव्हील अपिल क्र. 1748-1749/2005 (इरेशाप्पा वि. महाराष्ट्र शासन) मधील दि. 17/02/2016 रोजीचे आदेशास अधिन राहुन मौ. उमरगा ता. उमरगा येथे सन 1968 साली शासकीय जमीन स. नं. 420 मध्ये अनधिकृतपणे राहत असलेल्या लोकांच्या रहिवासासाठी झोपड्या बांधणे.

09/01/2018 21/12/2018 पहा (1 MB)