Close

राष्ट्रीय कृषी विकास योजने अंतर्गत राज्यातील संभाव्य चारा टंचाईची तीव्रता कमी करण्यासाठी वैरण बियाणे व खते वितरण योजना बाबत  , जिल्हा पशुसंवेर्धन उपआयुक्त , उस्मानाबाद.

राष्ट्रीय कृषी विकास योजने अंतर्गत राज्यातील संभाव्य चारा टंचाईची तीव्रता कमी करण्यासाठी वैरण बियाणे व खते वितरण योजना बाबत  , जिल्हा पशुसंवेर्धन उपआयुक्त , उस्मानाबाद.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय कृषी विकास योजने अंतर्गत राज्यातील संभाव्य चारा टंचाईची तीव्रता कमी करण्यासाठी वैरण बियाणे व खते वितरण योजना बाबत  , जिल्हा पशुसंवेर्धन उपआयुक्त , उस्मानाबाद.

राष्ट्रीय कृषी विकास योजने अंतर्गत राज्यातील संभाव्य चारा टंचाईची तीव्रता कमी करण्यासाठी वैरण बियाणे व खते वितरण योजना बाबत  , जिल्हा पशुसंवेर्धन उपआयुक्त , उस्मानाबाद.

29/10/2018 12/11/2018 पहा (499 KB)