Close

रा. आ. अ अंतर्गत विविध पदाकरिता निवड झालेल्या व प्रतीक्षा यादी मधील पात्र उमेदवारांना मूळ कागदपत्रे तपासणीसाठी बोलविणे बाबत.

रा. आ. अ अंतर्गत विविध पदाकरिता निवड झालेल्या व प्रतीक्षा यादी मधील पात्र उमेदवारांना मूळ कागदपत्रे तपासणीसाठी बोलविणे बाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
रा. आ. अ अंतर्गत विविध पदाकरिता निवड झालेल्या व प्रतीक्षा यादी मधील पात्र उमेदवारांना मूळ कागदपत्रे तपासणीसाठी बोलविणे बाबत.

रा. आ. अ अंतर्गत विविध पदाकरिता निवड झालेल्या व प्रतीक्षा यादी मधील पात्र उमेदवारांना मूळ कागदपत्रे तपासणीसाठी बोलविणे बाबत.

23/06/2020 26/06/2020 पहा (2 MB)