Close

सन २०१९- २०२० या वर्षातील या कार्यालयातील व अधिनस्त कार्यालयातील प्रिंटर टोनर रिफिलिंग करणे व संगणक देखभाल दर करार करणे व ई. बाबीचा वार्षिक दर करार करणे बाबत

सन २०१९- २०२० या वर्षातील या कार्यालयातील व अधिनस्त कार्यालयातील प्रिंटर टोनर रिफिलिंग करणे व संगणक देखभाल दर करार करणे व ई. बाबीचा वार्षिक दर करार करणे बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
सन २०१९- २०२० या वर्षातील या कार्यालयातील व अधिनस्त कार्यालयातील प्रिंटर टोनर रिफिलिंग करणे व संगणक देखभाल दर करार करणे व ई. बाबीचा वार्षिक दर करार करणे बाबत

सन २०१९- २०२० या वर्षातील या कार्यालयातील व अधिनस्त कार्यालयातील प्रिंटर टोनर रिफिलिंग करणे व संगणक देखभाल दर करार करणे व ई. बाबीचा वार्षिक दर करार करणे बाबत

03/06/2019 11/06/2019 पहा (1 MB)