Close

सन 2021- 2022 या वर्षासाठी प्रस्तुत कार्यालयातील व स्थानिक अधिनस्त कार्यालयातील प्रिंटर टोनर रिफिलिंग करणे व संगणक देखभाल करणे इत्यादी बाबी साठी वार्षिक दर करार करणे बाबत

सन 2021- 2022 या वर्षासाठी प्रस्तुत कार्यालयातील व स्थानिक अधिनस्त कार्यालयातील प्रिंटर टोनर रिफिलिंग करणे व संगणक देखभाल करणे इत्यादी बाबी साठी वार्षिक दर करार करणे बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
सन 2021- 2022 या वर्षासाठी प्रस्तुत कार्यालयातील व स्थानिक अधिनस्त कार्यालयातील प्रिंटर टोनर रिफिलिंग करणे व संगणक देखभाल करणे इत्यादी बाबी साठी वार्षिक दर करार करणे बाबत

सन 2021- 2022 या वर्षासाठी प्रस्तुत कार्यालयातील व स्थानिक अधिनस्त कार्यालयातील प्रिंटर टोनर रिफिलिंग करणे व संगणक देखभाल करणे इत्यादी बाबी साठी वार्षिक दर करार करणे बाबत

29/11/2021 07/12/2021 पहा (397 KB)