Close

सन 2023-24 नाविण्यपुर्ण राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय योजना ऑनलाईन प्रणालीनुसार https://ah.mahabms.com या संकेतस्थळावर व Google play स्टोरवरील मोबाईल अॅप वरुन अर्ज स्विकारणेबाबत

सन 2023-24 नाविण्यपुर्ण राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय योजना ऑनलाईन प्रणालीनुसार https://ah.mahabms.com या संकेतस्थळावर व Google play स्टोरवरील मोबाईल अॅप वरुन अर्ज स्विकारणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
सन 2023-24 नाविण्यपुर्ण राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय योजना ऑनलाईन प्रणालीनुसार https://ah.mahabms.com या संकेतस्थळावर व Google play स्टोरवरील मोबाईल अॅप वरुन अर्ज स्विकारणेबाबत

सन 2023-24 नाविण्यपुर्ण राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय योजना ऑनलाईन प्रणालीनुसार https://ah.mahabms.com या संकेतस्थळावर व Google play स्टोरवरील मोबाईल अॅप वरुन अर्ज स्विकारणेबाबत

09/11/2023 08/12/2023 पहा (821 KB)