Close

Neurologist/Neurosurgeon यांचेकडून DEIC विभागासाठी On Call Basis वर नेमणूक करण्याकरिता अर्ज मागविण्यात येत आहेत(MOV करण्यासाठी).

Neurologist/Neurosurgeon यांचेकडून DEIC विभागासाठी On Call Basis वर नेमणूक करण्याकरिता अर्ज मागविण्यात येत आहेत(MOV करण्यासाठी).
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
Neurologist/Neurosurgeon यांचेकडून DEIC विभागासाठी On Call Basis वर नेमणूक करण्याकरिता अर्ज मागविण्यात येत आहेत(MOV करण्यासाठी).

Neurologist/Neurosurgeon यांचेकडून DEIC विभागासाठी On Call Basis वर नेमणूक करण्याकरिता अर्ज मागविण्यात येत आहेत(MOV करण्यासाठी).

08/12/2021 16/12/2021 पहा (373 KB)