Close

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भूसंपादन कायदा 2013 मधील तरतुदीप्रमाणे अंतिम निवाडा जाहीर करणेस मुदतवाढ मिळणे बाबत

भूसंपादन कायदा 2013 मधील तरतुदीप्रमाणे अंतिम निवाडा जाहीर करणेस मुदतवाढ मिळणे बाबत

12/05/2022 12/05/2023 पहा (8 MB)
तलाठी संवर्गाची प्राथमिक ज्येष्ठता यादी (१९९७ ते २०२१) दिनांक ०१/०१/२०२२

तलाठी संवर्गाची प्राथमिक ज्येष्ठता यादी (१९९७ ते २०२१) दिनांक ०१/०१/२०२२

11/05/2022 27/05/2022 पहा (8 MB)
जिल्हा प्राणी क्लेश प्रतिबंधक सोसायटीच्या व्यवस्थापकीय समितीवर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती बाबत

जिल्हा प्राणी क्लेश प्रतिबंधक सोसायटीच्या व्यवस्थापकीय समितीवर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती बाबत

10/05/2022 21/05/2022 पहा (367 KB)
शेतरस्ते अतिक्रमण मुक्तीची लोक चळवळ जिल्हाधिकारी कार्यालय उस्मानाबाद

शेतरस्ते अतिक्रमण मुक्तीची लोक चळवळ जिल्हाधिकारी कार्यालय उस्मानाबाद

30/04/2022 31/05/2022 पहा (2 MB)
महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरीकांच्या मागास प्रवगास आरक्षणासाठी समर्पित आयोग

महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरीकांच्या मागास प्रवगास आरक्षणासाठी समर्पित आयोग

22/04/2022 31/05/2022 पहा (79 KB)
सक्षम प्राधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांच्या न्यायालयातील मौ. तुळजापूर ता. तुळजापूर येथील कळभैरव देवस्थान आदेश दि. 22.02.2022

सक्षम प्राधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांच्या न्यायालयातील मौ. तुळजापूर ता. तुळजापूर येथील कळभैरव देवस्थान आदेश दि. 22.02.2022

23/02/2022 22/02/2024 पहा (4 MB)
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम 19(1) अधिसूचना प्रसिद्ध करणे बाबत. किल्लारी कवठा बॅरेजसाठी मौ कवठा ता. उमरगा जि उस्मानाबाद

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम 19(1) अधिसूचना प्रसिद्ध करणे बाबत. किल्लारी कवठा बॅरेजसाठी मौ कवठा ता. उमरगा जि. उस्मानाबाद

22/02/2022 30/06/2022 पहा (44 KB)
अन्न पदार्थातील भेसळ बाबत

अन्न पदार्थातील भेसळ बाबत

18/02/2022 31/03/2023 पहा (166 KB)
सामाईक अनुकंपा प्रतीक्षा यादी वर्ग -4

सामाईक अनुकंपा प्रतीक्षा यादी वर्ग -4

16/12/2021 30/06/2022 पहा (252 KB)
सामाईक अनुकंपा प्रतीक्षा यादी वर्ग -3

सामाईक अनुकंपा प्रतीक्षा यादी वर्ग -3

16/12/2021 30/06/2022 पहा (306 KB)
संग्रहित