Close

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
अव्वल कारकुन संवर्गातील कर्मचारी यांची दि.01.01.2021 ते दि.31.12.2021अखेरची म्हणजेच दि.01.01.2022 रोजीची तसेच दि.01.01.2022 ते दि.31.12.2022 अखेर म्हणजेच दि.01.01.2023 रोजीची अ.का.संवर्गातील कर्मचारी यांची प्राथमिक जेष्ठता सुची

अव्वल कारकुन संवर्गातील कर्मचारी यांची दि.01.01.2021 ते दि.31.12.2021अखेरची म्हणजेच दि.01.01.2022 रोजीची तसेच दि.01.01.2022 ते दि.31.12.2022 अखेर म्हणजेच दि.01.01.2023 रोजीची अ.का.संवर्गातील कर्मचारी यांची प्राथमिक जेष्ठता सुची –  1.1.2022 and 1.1.2023

04/08/2023 03/08/2024 पहा (5 MB)
उस्मानाबाद जिल्हा महसूल आस्थापनेवरील अव्वल कारकून संवर्गातील कार्यरत दिव्यांग कर्मचारी यांची दि. ०१.०१. २०२३ रोजीची स्थिती दर्शविणारी अंतिम जेष्ठता यादी / सूची

उस्मानाबाद जिल्हा महसूल आस्थापनेवरील अव्वल कारकून संवर्गातील कार्यरत दिव्यांग कर्मचारी यांची दि. ०१.०१. २०२३ रोजीची स्थिती दर्शविणारी अंतिम जेष्ठता यादी / सूची

20/07/2023 31/12/2023 पहा (2 MB)
भूसंपादन अधिनियम १८९४ चे कलम २८(अ) खालील निवाडे दिनांक १०/०७/२०२३.

भूसंपादन अधिनियम १८९४ चे कलम २८(अ) खालील निवाडे दिनांक १०/०७/२०२३.

20/07/2023 31/07/2026 पहा (7 MB)
भूसंपादन अधिनियम २०१३ चे कलम ७६ व ७७(2) मधील प्रमाणे प्राधिकरण औरंगाबादकडे आदेश वर्ग दिनांक १०/०७/२०२३.

भूसंपादन अधिनियम २०१३ चे कलम ७६ व ७७(2) मधील प्रमाणे प्राधिकरण औरंगाबादकडे आदेश वर्ग दिनांक १०/०७/२०२३.

20/07/2023 31/07/2026 पहा (4 MB)
भूसंपादन अधिनियम १८९४ चे कलम २८(अ) खालील निवाडे दिनांक ०९/०७/२०२३ व १०/०७/२०२३.

भूसंपादन अधिनियम १८९४ चे कलम २८(अ) खालील निवाडे दिनांक ०९/०७/२०२३ व १०/०७/२०२३.

20/07/2023 31/07/2026 पहा (3 MB)
राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम, 1956 च्या कलम 3H(4) अन्वये सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेले निर्णय- वसंत किसन कुलकर्णी (मयत) – वारस वैभव कुलकर्णी आणि इतर वि अनिल किसनराव कुलकर्णी (मयत) – वारस अनुराधा अनिल कुलकर्णी तामलवाडी ता. तुळजापूर येथील गट क्र. 316 चे व इतर.

राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम, 1956 च्या कलम 3H(4) अन्वये सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेले निर्णय- वसंत किसन कुलकर्णी (मयत) – वारस वैभव कुलकर्णी आणि इतर वि अनिल किसनराव कुलकर्णी (मयत) – वारस अनुराधा अनिल कुलकर्णी तामलवाडी ता. तुळजापूर येथील गट क्र. 316 चे व इतर.

22/06/2023 30/06/2025 पहा (6 MB)
राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ चे कलम ३(G)(१) अन्वये -अतिरिक्त अंतिम निवडा मौजे उस्मानाबाद ता. उस्मानाबाद -2019/भूसंपादन /सीआर-12-भाग -3

राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ चे कलम ३(G)(१) अन्वये -अतिरिक्त अंतिम निवडा मौजे उस्मानाबाद ता. उस्मानाबाद -2019/भूसंपादन /सीआर-12-भाग -3

31/05/2023 30/05/2026 पहा (9 MB)
राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ चे कलम ३(G)(१) अन्वये -अतिरिक्त अंतिम निवडा मौजे उस्मानाबाद ता. उस्मानाबाद -2019/भूसंपादन /सीआर-12-भाग -2

राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ चे कलम ३(G)(१) अन्वये -अतिरिक्त अंतिम निवडा मौजे उस्मानाबाद ता. उस्मानाबाद -2019/भूसंपादन /सीआर-12-भाग -2

31/05/2023 30/05/2026 पहा (9 MB)
राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ चे कलम ३(G)(१) अन्वये -अतिरिक्त अंतिम निवडा मौजे उस्मानाबाद ता. उस्मानाबाद -2019/भूसंपादन /सीआर-12-भाग -1

राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ चे कलम ३(G)(१) अन्वये -अतिरिक्त अंतिम निवडा मौजे उस्मानाबाद ता. उस्मानाबाद -2019/भूसंपादन /सीआर-12-भाग -1

31/05/2023 30/05/2026 पहा (9 MB)
राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ चे कलम ३(G)(१) अन्वये -अतिरिक्त अंतिम निवडा मौजे उस्मानाबाद ता. उस्मानाबाद -2020/भूसंपादन /सीआर-03

राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ चे कलम ३(G)(१) अन्वये -अतिरिक्त अंतिम निवडा मौजे उस्मानाबाद ता. उस्मानाबाद -2020/भूसंपादन /सीआर-03

31/05/2023 30/05/2026 पहा (6 MB)
संग्रहित