Close

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
महाराष्ट्र राज्यातील अपेडा अथवा तत्सम प्राधिकरणाद्वारे मान्यताप्राप्त कत्तलखान्याकडे नोंदणीकृत खाजगी पशुवैद्यकांच्या शिफारशीसाठी अर्ज सादर करणे बाबत

महाराष्ट्र राज्यातील अपेडा अथवा तत्सम प्राधिकरणाद्वारे मान्यताप्राप्त कत्तलखान्याकडे नोंदणीकृत खाजगी पशुवैद्यकांच्या शिफारशीसाठी अर्ज सादर करणे बाबत

12/10/2022 20/10/2022 पहा (455 KB)
राज्यस्तरीय योजनेअंतर्गत मुख्यमंत्री पशुस्वास्थ योजना या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सेवा निवृत्त अधिकारी यांच्या सेवा उपलब्ध करुन घेणेबाबत वैयक्तीक माहितीसह अर्ज मागविण्यात येत आहेत

राज्यस्तरीय योजनेअंतर्गत मुख्यमंत्री पशुस्वास्थ योजना या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सेवा निवृत्त अधिकारी यांच्या सेवा उपलब्ध करुन घेणेबाबत वैयक्तीक माहितीसह अर्ज मागविण्यात येत आहेत

12/10/2022 14/10/2022 पहा (391 KB)
मुळ अर्ज ३५४/२०१५ मधील मा. न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे औरंगाबाद विभागातील अव्वल कारकून यांची दि. १.१.१९९७ ते ३१.१२.२०२० या कालावधीची एकत्रीत प्राथमिक जेष्ठता यादी बाबत

मुळ अर्ज ३५४/२०१५ मधील मा. न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे औरंगाबाद विभागातील अव्वल कारकून यांची दि. १.१.१९९७ ते ३१.१२.२०२० या कालावधीची एकत्रीत प्राथमिक जेष्ठता यादी बाबत

28/09/2022 10/10/2022 पहा (8 MB)
मुळ अर्ज ३५४/२०१५ मधील मा. न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे औरंगाबाद विभागातील मंडळ अधिकारी यांची दि. १.१.१९९९ ते ३१.१२.२०२० या कालावधीची एकत्रीत प्राथमिक जेष्ठता यादी बाबत

मुळ अर्ज ३५४/२०१५ मधील मा. न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे औरंगाबाद विभागातील मंडळ अधिकारी यांची दि. १.१.१९९९ ते ३१.१२.२०२० या कालावधीची एकत्रीत प्राथमिक जेष्ठता यादी बाबत

28/09/2022 10/10/2022 पहा (4 MB)
०१-०१-२०२२ रोजीची महसूल सहाय्यक यांची सुधारित एकत्रित अंतिम ज्येष्ठता यादी  शुध्दीपत्रक – उस्मानाबाद जिल्हा

०१-०१-२०२२ रोजीची महसूल सहाय्यक यांची सुधारित एकत्रित अंतिम ज्येष्ठता यादी  शुध्दीपत्रक – उस्मानाबाद जिल्हा

24/08/2022 24/09/2022 पहा (713 KB)
सन 2022-23 या वर्षाकरिता नाविन्यपूर्ण व इतर योजनेसाठी दुधाळ जनावरांचा पुरवठा करण्यासाठी जिल्हावार पुरवठा धारकाची नेमणूक करणेबाबत.

सन 2022-23 या वर्षाकरिता नाविन्यपूर्ण व इतर योजनेसाठी दुधाळ जनावरांचा पुरवठा करण्यासाठी जिल्हावार पुरवठा धारकाची नेमणूक करणेबाबत.

19/08/2022 15/09/2022 पहा (490 KB)
राष्ट्रीय पशुधन अभियान अंतर्गत (NLM) वैरिणीसाठी शेवगा लागवड करणेसाठी अर्ज मागविणे बाबत.

राष्ट्रीय पशुधन अभियान अंतर्गत (NLM) वैरिणीसाठी शेवगा लागवड करणेसाठी अर्ज मागविणे बाबत.

27/07/2022 10/08/2022 पहा (393 KB)
जिल्हास्तरीय अनु.जाती उपयोजना अंतर्गत १०+१ बोकड गट पुरवठा करणे, अनु. जाती/नवबौध्द लाभार्थींना पशुसंवर्धन विषयक प्रशिक्षण देणेसाठी अर्ज मागणी , नाविन्यपूर्ण योजना विधवा महिलांना १०० टक्के अनुदानावर ०२ शेळीगट वाटप करणे व नाविन्यपूर्ण योजना दिंव्यंगाच्या कुटुंबांना १०० टक्के अनुदानावर शेळीगट वाटप करणे

जिल्हास्तरीय अनु.जाती उपयोजना अंतर्गत १०+१ बोकड गट पुरवठा करणे, अनु. जाती/नवबौध्द लाभार्थींना पशुसंवर्धन विषयक प्रशिक्षण देणेसाठी अर्ज मागणी , नाविन्यपूर्ण योजना विधवा महिलांना १०० टक्के अनुदानावर ०२ शेळीगट वाटप करणे व नाविन्यपूर्ण योजना दिंव्यंगाच्या कुटुंबांना १०० टक्के अनुदानावर शेळीगट वाटप करणे

27/06/2022 27/07/2022 पहा (2 MB)
शुद्धीपत्रक:- जिल्हास्तरीय अनु.जाती उपयोजना अंतर्गत १०+१ बोकड गट पुरवठा करणे, अनु. जाती/नवबौध्द लाभार्थींना पशुसंवर्धन विषयक प्रशिक्षण देणेसाठी अर्ज मागणी , नाविन्यपूर्ण योजना विधवा महिलांना १०० टक्के अनुदानावर ०२ शेळीगट वाटप करणे व नाविन्यपूर्ण योजना दिंव्यंगाच्या कुटुंबांना १०० टक्के अनुदानावर शेळीगट वाटप करणे

शुद्धीपत्रक:- जिल्हास्तरीय अनु.जाती उपयोजना अंतर्गत १०+१ बोकड गट पुरवठा करणे, अनु. जाती/नवबौध्द लाभार्थींना पशुसंवर्धन विषयक प्रशिक्षण देणेसाठी अर्ज मागणी , नाविन्यपूर्ण योजना विधवा महिलांना १०० टक्के अनुदानावर ०२ शेळीगट वाटप करणे व नाविन्यपूर्ण योजना दिंव्यंगाच्या कुटुंबांना १०० टक्के अनुदानावर शेळीगट वाटप करणे

28/06/2022 27/07/2022 पहा (291 KB)
निर्लेखित करण्यात आलेल्या शासकीय वाहनाचा लिलाव करणेबाबाबत- विभागीय वन अधिकारी सामाजिक वनीकरण उस्मानाबाद

निर्लेखित करण्यात आलेल्या शासकीय वाहनाचा लिलाव करणेबाबाबत- विभागीय वन अधिकारी सामाजिक वनीकरण उस्मानाबाद

27/06/2022 25/07/2022 पहा (771 KB)