Close

नगरपालिका

नगर परिषद उमरगा

नगर परिषद उमरगा

ईमेल : npomerga[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02475-225223

नगर परिषद कळंब

नगर परिषद कळंब

ईमेल : kallampalika[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 2473-262128

नगर परिषद तुळजापूर

नगर परिषद तुळजापूर

ईमेल : tulapurmc[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02471-244511

नगर परिषद धाराशिव

नगर परिषद धाराशिव

ईमेल : coosbd[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02472-223358
Pincode: 413501

नगर परिषद नळदुर्ग

नगर परिषद नळदुर्ग

ईमेल : naldurgmc[at]gmail[dot]com

नगर परिषद परंडा

नगर परिषद परंडा

ईमेल : comcparanda[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02477-232038

नगर परिषद भूम

नगर परिषद भूम

ईमेल : cobhoom[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02478-272807

नगर परिषद मुरूम

नगर परिषद मुरूम

ईमेल : mcmurum[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02475-256151

नगर परिषद लोहारा बु.

नगर परिषद लोहारा बु.

ईमेल : loharanagarp[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02475-266051

नगर परिषद वाशी

नगर परिषद वाशी

ईमेल : npwashi[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02478-276040