Close

कुणबी मराठा अभिलेखे

अ. क्र. तालुका विभाग अभिलेख प्रत
1 धाराशिव महसूल विभाग धाराशिव तहसील गावनिहाय यादी ,  अंबेजवळगे, उतमी कायापूर,  कारी,  कौडगाव,  येडशी,  राजुरी, वाघोली, जवळे (दुमाला) ,उपळा, जवळे (दुमाला) मोडी लिपीउपळा मोडी लिपी
2 धाराशिव शिक्षण विभाग (प्राथमिक ) कागदपत्रे, येडशी भाग 1 , येडशी भाग 2 कसबेतडवळे 1 , कसबेतडवळे 2 ,कसबेतडवळे 3 , कसबेतडवळे 4, येडशी दुरुस्ती , कारी , कारी दुरुस्ती , आंबेजवळगे,  कसबे तडवळे शिक्षण विभाग एक नोंद भाषांतर दुरुस्ती
3 भूम शिक्षण विभाग (प्राथमिक ) कागदपत्रे
4 कळंब शिक्षण विभाग (प्राथमिक ) कागदपत्रे
4 तुळजापूर शिक्षण विभाग (प्राथमिक ) कागदपत्रे
5 धाराशिव,तुळजापूर,कळंब, वाशी, परंडा भूमी अभिलेख विभाग कागदपत्रे
6 धाराशिव, तुळजापूर मुद्रांक विभाग कागदपत्रे
7 उमरगा महसूल विभाग कागदपत्रे  , कागदपत्रे -2 , कागदपत्रे-3 
8 तुळजापूर महसूल विभाग कागदपत्रे
9 सेवा पुस्तके सेवा पुस्तके कागदपत्रे
10 भूम भूमी अभिलेख विभाग कागदपत्रे
11 वाशी भूमी अभिलेख विभाग घोडकी ,  सोनेगाव
12 तुळजापूर भूमी अभिलेख विभाग काटगाव ,  गंजेवाडी ,  चिंचोली ,  ढेकरी ,  तीर्थ (बु) ,दहिटणा ,  दहिवडी ,  नांदुरी ,  बोरनदवाडी , बोरी ,  यमगरवाडी ,  सांगवी मार्डी ,  सिंदफळ , सुरतगाव
13 धाराशिव भूमी अभिलेख विभाग खेड , दाऊतपुर , पाडूळी , सुर्डी , भिकारसारोळा , आंबेहोळ
14 परंडा भूमी अभिलेख विभाग लोणी , भांडगाव , कुंभेजा
15 कळंब भूमी अभिलेख विभाग अथरडी , आवाड शिरपूरा , करंजकला , कळंब , कोथळा , खामसवाडी (मौजे-खामसू) , गोविंदपूर , पिंपळगाव(डोळा) , बरमाची वाडी , मलकापूर , लासरा , वाघोली , शेलगाव
16 लोहारा महसूल विभाग सास्तूर  , माकणी
17 परंडा महसूल विभाग सोनारी
18 उमरगा महसूल विभाग मौ. मुळज जन्म नोंद , मौ. सांगवी (भि) जन्म नोंद , मौ.उमरगा जन्म नोंद , मौ.जकेकुर जन्म नोंद , मौ. चिंचोली भु पाहणीपत्रक , मौ. दाबका पाहणी पत्रक , मौ. माडज पाहणी पत्रक , मौजे. एकोंडी ज पाहणी पत्रक , मौ.दाबका पाहणी पत्रक मळगी
19 धाराशिव जिल्हा परिषद विभाग (ग्रामपंचायत ) माै जवळा दुमाला