Close

Minutes of Meeting

दिनांक विषय इतिवृत्त
11/11/2022 प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल मंजुर करणे. इतिवृत्त
दिनांक विषय इतिवृत्त
30.11.2022 जिल्हा क्रीडा परिषद समितर सदस्य यांची बैठक दि. ३०. ११. २०२२ बैठकीचे इतिवृत्त मान्यतेस्तव सादर इतिवृत्त
दिनांक विषय इतिवृत्त
01.12.2022 बाल भिक्षेकरी निर्मुलन बाबत बैठकीचे इतिवृत्त इतिवृत्त
05.12.2022 मा. रुपालीताई चाकणकर, अध्यक्षा , महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग , मुंबई यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीचे इतिवृत्त इतिवृत्त
दिनांक विषय इतिवृत्त
01.12.2022 test इतिवृत्त