Close

उस्मानाबाद जिल्हातील सभागृहे , मंगल कार्यालये बंद ठेवणेकामी तसेच धार्मिक कार्यक्रम घरघुती पद्धतीने घरच्या घरी करण्यासाठी दहा किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यक्ती एकत्र जमण्यास मनाई करण्यासाठी फैजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ लागू करणे बाबत

उस्मानाबाद जिल्हातील सभागृहे , मंगल कार्यालये बंद ठेवणेकामी तसेच धार्मिक कार्यक्रम घरघुती पद्धतीने घरच्या घरी करण्यासाठी दहा किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यक्ती एकत्र जमण्यास मनाई करण्यासाठी फैजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ लागू करणे बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
उस्मानाबाद जिल्हातील सभागृहे , मंगल कार्यालये बंद ठेवणेकामी तसेच धार्मिक कार्यक्रम घरघुती पद्धतीने घरच्या घरी करण्यासाठी दहा किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यक्ती एकत्र जमण्यास मनाई करण्यासाठी फैजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ लागू करणे बाबत

उस्मानाबाद जिल्हातील सभागृहे , मंगल कार्यालये बंद ठेवणेकामी तसेच धार्मिक कार्यक्रम घरघुती पद्धतीने घरच्या घरी करण्यासाठी दहा किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यक्ती एकत्र जमण्यास मनाई करण्यासाठी फैजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ लागू करणे बाबत

21/03/2020 31/03/2020 पहा (825 KB)