Close

करोना विषाणू – उस्मानाबाद जिल्हातील सर्व बस आगार आणि बसस्थानके व त्यांचा परिसर , सर्व बसेस , बस स्थानकांमधील उपहारगृहे , स्वच्छतागृहे,वर्कशॉप (गॅरेज ) ई. ठिकाणी वारंवार स्वच्छता करणे तसेच , वारंवार आवश्यक ती फवारणी करणे बाबत

करोना विषाणू – उस्मानाबाद जिल्हातील सर्व बस आगार आणि बसस्थानके व त्यांचा परिसर , सर्व बसेस , बस स्थानकांमधील उपहारगृहे , स्वच्छतागृहे,वर्कशॉप (गॅरेज ) ई. ठिकाणी वारंवार स्वच्छता करणे तसेच , वारंवार आवश्यक ती फवारणी करणे बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
करोना विषाणू – उस्मानाबाद जिल्हातील सर्व बस आगार आणि बसस्थानके व त्यांचा परिसर , सर्व बसेस , बस स्थानकांमधील उपहारगृहे , स्वच्छतागृहे,वर्कशॉप (गॅरेज ) ई. ठिकाणी वारंवार स्वच्छता करणे तसेच , वारंवार आवश्यक ती फवारणी करणे बाबत

करोना विषाणू – उस्मानाबाद जिल्हातील सर्व बस आगार आणि बसस्थानके व त्यांचा परिसर , सर्व बसेस , बस स्थानकांमधील उपहारगृहे , स्वच्छतागृहे,वर्कशॉप (गॅरेज ) ई. ठिकाणी वारंवार स्वच्छता करणे तसेच , वारंवार आवश्यक ती फवारणी करणे बाबत

20/03/2020 31/03/2020 पहा (562 KB)