Close

किल्लारी (कवठा) बॅरेज ता. औसा जिल्हा लातूर प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रामध्ये येणाऱ्या मौ. कवठा ता. उमरगा जिल्हा उस्मानाबादच्या भूसंपादनाबाबत

किल्लारी (कवठा) बॅरेज ता. औसा जिल्हा लातूर प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रामध्ये येणाऱ्या मौ. कवठा ता. उमरगा जिल्हा उस्मानाबादच्या भूसंपादनाबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
किल्लारी (कवठा) बॅरेज ता. औसा जिल्हा लातूर प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रामध्ये येणाऱ्या मौ. कवठा ता. उमरगा जिल्हा उस्मानाबादच्या भूसंपादनाबाबत

किल्लारी (कवठा) बॅरेज ता. औसा जिल्हा लातूर प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रामध्ये येणाऱ्या मौ. कवठा ता. उमरगा जिल्हा उस्मानाबादच्या भूसंपादनाबाबत

07/09/2018 31/01/2019 पहा (1 MB)