Close

जिल्हा रुग्णालय उस्मानाबाद व अंतर्गत संस्था करिता कोरोना रोगावर लागणारे प्रतिबंधात्मक औषधी व साहित्य खरेदी करिता टेंंडर वर दर मागविणे.

जिल्हा रुग्णालय उस्मानाबाद व अंतर्गत संस्था करिता कोरोना रोगावर लागणारे प्रतिबंधात्मक औषधी व साहित्य खरेदी करिता टेंंडर वर दर मागविणे.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा रुग्णालय उस्मानाबाद व अंतर्गत संस्था करिता कोरोना रोगावर लागणारे प्रतिबंधात्मक औषधी व साहित्य खरेदी करिता टेंंडर वर दर मागविणे.

जिल्हा रुग्णालय उस्मानाबाद व अंतर्गत संस्था करिता कोरोना रोगावर लागणारे प्रतिबंधात्मक औषधी व साहित्य खरेदी करिता टेंंडर वर दर मागविणे.

25/03/2020 30/03/2020 पहा (3 MB)