Close

सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात NVHCP कार्यक्रम अंतर्गत जिल्हा शासकीय रुग्णालय उस्मानाबाद व अधिनिस्त उपजिल्हा ग्रामीण रुग्णालयकरिता औषधी व प्रयोगशाळा साहित्याच्या स्थानिक खरेदीकरिता दरपत्रके मागवणेबाबत

सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात NVHCP कार्यक्रम अंतर्गत जिल्हा शासकीय रुग्णालय उस्मानाबाद व अधिनिस्त उपजिल्हा ग्रामीण रुग्णालयकरिता औषधी व प्रयोगशाळा साहित्याच्या स्थानिक खरेदीकरिता दरपत्रके मागवणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात NVHCP कार्यक्रम अंतर्गत जिल्हा शासकीय रुग्णालय उस्मानाबाद व अधिनिस्त उपजिल्हा ग्रामीण रुग्णालयकरिता औषधी व प्रयोगशाळा साहित्याच्या स्थानिक खरेदीकरिता दरपत्रके मागवणेबाबत

सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात NVHCP कार्यक्रम अंतर्गत जिल्हा शासकीय रुग्णालय उस्मानाबाद व अधिनिस्त उपजिल्हा ग्रामीण रुग्णालयकरिता औषधी व प्रयोगशाळा साहित्याच्या स्थानिक खरेदीकरिता दरपत्रके मागवणेबाबत

17/03/2023 24/03/2023 पहा (881 KB)