Close

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ चे कलम ३(G)(१) अन्वये -अतिरिक्त अंतिम निवडा मौजे उस्मानाबाद ता. उस्मानाबाद -2019/भूसंपादन /सीआर-12-भाग -1

राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ चे कलम ३(G)(१) अन्वये -अतिरिक्त अंतिम निवडा मौजे उस्मानाबाद ता. उस्मानाबाद -2019/भूसंपादन /सीआर-12-भाग -1

31/05/2023 30/05/2026 पहा (9 MB)
राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ चे कलम ३(G)(१) अन्वये -अतिरिक्त अंतिम निवडा मौजे उस्मानाबाद ता. उस्मानाबाद -2020/भूसंपादन /सीआर-03

राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ चे कलम ३(G)(१) अन्वये -अतिरिक्त अंतिम निवडा मौजे उस्मानाबाद ता. उस्मानाबाद -2020/भूसंपादन /सीआर-03

31/05/2023 30/05/2026 पहा (6 MB)
मा. न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे महसूल सहाय्यक यांची दिनांक 01.01.2023 रोजिची एकत्रित प्रारूप/ प्राथमिक ज्येष्ठता सूची प्रसिद्ध करणे बाबत

मा. न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे महसूल सहाय्यक यांची दिनांक 01.01.2023 रोजिची एकत्रित प्रारूप/ प्राथमिक ज्येष्ठता सूची प्रसिद्ध करणे बाबत

13/03/2023 12/03/2024 पहा (7 MB)
प्रपत्र – पाच(अ) मा. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार भूसंपादन प्रकरणाची भूसंपादन अधिकारी निहाय रोहियो अंतर्गत भूसंपादन प्रकरणाची माहिती उस्मानाबाद जिल्हा.

प्रपत्र – पाच(अ) मा. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार भूसंपादन प्रकरणाची भूसंपादन अधिकारी निहाय रोहियो अंतर्गत भूसंपादन प्रकरणाची माहिती उस्मानाबाद जिल्हा.

02/03/2023 01/04/2024 पहा (6 MB)
राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ चे कलम 3H(4) व 3H(3)अन्वये सक्षम अधिकारीयांनी खालील प्रकरणात दिलेले निकाल.- उद्धव शंकर शिंदे (मयत)- वारस संतोष उद्धव शिंदे विरुद्ध धनाजी धोंडीराम शिंदे व इतर.

राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ चे कलम 3H(4) व 3H(3)अन्वये सक्षम अधिकारीयांनी खालील प्रकरणात दिलेले निकाल.- उद्धव शंकर शिंदे (मयत)- वारस संतोष उद्धव शिंदे विरुद्ध धनाजी धोंडीराम शिंदे व इतर.

19/12/2022 31/12/2025 पहा (973 KB)
राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ चे कलम 3H(4) व 3H(3)अन्वये सक्षम अधिकारीयांनी खालील प्रकरणात दिलेले निकाल.- धनुष्य शंकर रणसुरे विरुद्ध फुलाबाई बसप्पा जेनुरे (मयत)- वारस आत्माराम बसप्पा जेनुरे व इतर.

राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ चे कलम 3H(4) व 3H(3)अन्वये सक्षम अधिकारीयांनी खालील प्रकरणात दिलेले निकाल.- धनुष्य शंकर रणसुरे विरुद्ध फुलाबाई बसप्पा जेनुरे (मयत)- वारस आत्माराम बसप्पा जेनुरे व इतर.

19/12/2022 31/12/2025 पहा (2 MB)
राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ चे कलम 3 (ग) (1) अन्वये अतिरिक्त अंतिम निवाडा मौ. उपळा (मा) ता. जि. उस्मानाबाद

राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ चे कलम 3 (ग) (1) अन्वये अतिरिक्त अंतिम निवाडा मौ. उपळा (मा) ता. जि. उस्मानाबाद

19/12/2022 31/12/2025 पहा (8 MB)
राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ चे कलम 3H(4) व 3H(3)अन्वये सक्षम अधिकारी यांनी खालील प्रकरणात दिलेले निकाल- गणी कोंडशाह फकीर वि. जिल्हा वक्फ अधिकारी उस्मानाबाद

राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ चे कलम 3H(4) व 3H(3)अन्वये सक्षम अधिकारी यांनी खालील प्रकरणात दिलेले निकाल- गणी कोंडशाह फकीर वि. जिल्हा वक्फ अधिकारी उस्मानाबाद

21/11/2022 30/11/2025 पहा (3 MB)
राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ चे कलम 3H(4) व 3H(3)अन्वये सक्षम अधिकारीयांनी खालील प्रकरणात दिलेले निकाल.-प्रदीप महादेव शिंदे विरुद्ध ईस्माईल दस्तगीर शेख.

राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ चे कलम 3H(4) व 3H(3)अन्वये सक्षम अधिकारीयांनी खालील प्रकरणात दिलेले निकाल.-प्रदीप महादेव शिंदे विरुद्ध ईस्माईल दस्तगीर शेख.

21/11/2022 30/11/2025 पहा (2 MB)
राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ चे कलम 3 (ग) (1) अन्वये अतिरिक्त अंतिम निवाडा मौ. चोराखळी ता. कळंब जि. उस्मानाबाद

राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ चे कलम 3 (ग) (1) अन्वये अतिरिक्त अंतिम निवाडा मौ. चोराखळी ता. कळंब जि. उस्मानाबाद

08/11/2022 30/11/2025 पहा (720 KB)
संग्रहित