Close

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
D. V. कार MH-25 C 7171 साठी टायर खरेदी करण्यासाठी कोटेशनची मागणी

D. V. कार MH-25 C 7171 साठी टायर खरेदी करण्यासाठी कोटेशनची मागणी

14/06/2024 26/06/2024 पहा (1 MB)
जि.अ.कृ.अ. धाराशिव या कार्यालयातील सूक्ष्म सिंचन योजनेअंतर्गत २०१९-२० ते २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचे लेखांकन आणि लेखापरीक्षण करण्यासाठी सनदी लेखापाल संस्था यांच्याकडून दरपत्रक / प्रस्ताव मागविणे बाबत

जि.अ.कृ.अ. धाराशिव या कार्यालयातील सूक्ष्म सिंचन योजनेअंतर्गत २०१९-२० ते २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचे लेखांकन आणि लेखापरीक्षण करण्यासाठी सनदी लेखापाल संस्था यांच्याकडून दरपत्रक / प्रस्ताव मागविणे बाबत

11/06/2024 18/06/2024 पहा (2 MB)
संग्रहित