Close

महापार

महापार वेबसाइट:- http://mahapar.maharashtra.gov.in/

तांत्रिक साह्य संपर्क : दु. : 022-22794298  ईमेल : support-mahapar@nic.in, mahapar-admin@gov.in

MahaPAR – कार्यमूल्यमापन अहवाल (Performance Appraisal Report) ऑनलाईन पद्धतीने लिहिणे –  ( Video)

महापार कामगिरी मूल्यांकन वापरकर्ता मॅन्युअल -2021

शासन निर्णय -कार्यमूल्यमापन अहवाल महापार प्रणालीत ऑनलाईन पद्धतीने लिहिण्याकरिता ईमेल आयडी प्राप्त करुन घेण्याबाबत सुधारित कार्यपद्धती (पिडीएफ,264केबी)

शासन निर्णय -“गट-अ” मधील राज्य शासकीय अधिकाऱ्यांचे “कार्यमूल्यमापन अहवाल” ऑनलाईन पद्धतीने लिहिणे .. शासकीय ईमेल आयडी (@nic.in किंवा @gov.in) प्राप्त करुन घेण्याबाबत  (पीडीएफ, 2.84एमबी)

डिजिटल स्वाक्षरी सेवा आवृत्ती 6.1.3 स्थापना प्रक्रिया(पीडीएफ,407 केबी).

 

Project Details

  • वेबसाइट: http://mahapar.maharashtra.gov.in/
  • पत्ता: 19 वा मजला, नवीन प्रशासन इमारत, मंत्रालय, मुंबई - 400032.
  • संपर्क क्रमांक: 022-22794298
  • संपर्क व्यक्ती: Support