Close

पोलीस ठाणी

अंबी

अंबी, ता. परांडा, जि. उस्मानाबाद

ईमेल : ps[dot]ambi[at]mahapolice[dot]gov[dot]in
दूरध्वनी : 02478-271033

आनंद नगर

मध्यवर्ती इमारतीचे जवळ, उस्मानाबाद

ईमेल : ps[dot]anandnagar[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02472-223203
Pincode: 413501

उमरगा

उमरगा ता., उमरगा जि. उस्मानाबाद

ईमेल : ps[dot]omarga[at]mahapolice[dot]gov[dot]in
दूरध्वनी : 02475-252100

उस्मानाबाद ग्रामीण

सर्किट हाऊस जवळ , शिंगोली रोड, उस्मानाबाद

ईमेल : ps[dot]osmanabadrural[at]mahapolice[dot]gov[dot]in
दूरध्वनी : 02472-223303
Pincode: 413501

उस्मानाबाद शहर

उस्मानाबाद, जि. उस्मानाबाद.

ईमेल : ps[dot]osmanabadcity[at]mahapolice[dot]gov[dot]in
दूरध्वनी : 02472-222100

कळंब

कळंब, ता. कळंब, जि. उस्मानाबाद

ईमेल : ps[dot]kalamb[at]mahapolice[dot]gov[dot]in
दूरध्वनी : 02473-262133

ढोकी

ढोकी, ता. उस्मानाबाद, जि. उस्मानाबाद

ईमेल : ps[dot]dhoki[at]mahapolice[dot]gov[dot]in
दूरध्वनी : 02472-232033

तामलवाडी

तामलवाडी, ता. तुळजापूर, जि. उस्मानाबाद.

ईमेल : ps[dot]tamalwadi[at]mahapolice[dot]gov[dot]in
दूरध्वनी : 02471-265004

तुळजापूर

तुळजापूर, जि. उस्मानाबाद

ईमेल : ps[dot]tuljapur[at]mahapolice[dot]gov[dot]in
दूरध्वनी : 02472-242028

नळदुर्ग

नळदुर्ग, ता. तुळजापूर, जि. उस्मानाबाद

ईमेल : ps[dot]naldurg[at]mahapolice[dot]gov[dot]in