Close

ऑनलाईन सार्वजनिक वितरण तक्रार निवारण

स्थान : जिल्हाधिकारी कार्यालय , उस्मानाबाद | शहर : उस्मानाबाद | पिन कोड : ४१३५०१
दूरध्वनी : | ईमेल :

भेट द्या: http://mahafood.gov.in/pggrams/


दूरध्वनी : 1800-22-4950