Close

भूसंपादन विभाग

भूसंपादन कायदा- २०१३ नुसार कलम ११ (१) ची प्रसिद्धी:

कलम ११ आणि कलम १९ खालील अधिसूचना प्रसिद्धी (PDF,१७६  KB)

भूमि अधिग्रहण कायदा, 2013 च्या कलम 11 नुसार तालुका परांडा आणि भूमि जिल्हा धाराशिवची अधिसूचना(पिडीएफ,२९९केबी).
कृष्णा मराठवाडा उपसा सिंचन योजना क्र. २ टप्पा क्र. ३ पांगरधरवाडी सिंचन तलाव उंची वाढीसाठी मौ. दहीवाडी ता. तुळजापूर जि. धाराशिव (पिडीएफ,११५ केबी )
कृष्णा मराठवाडा टप्पा क्र. २ अंतर्गत टप्पा क्र. ४ व ५ पांगरधरवाडी ते सिंदफळ व सिंदफळ ते रामदरा कालव्यासाठी भूसंपादन मौ. दहीवाडीमसला खुर्द, सांगवी मार्डी व सिंदफळ ता तुळजापूर जि. धाराशिव  (पिडीएफ,११५ केबी )
धाराशिवचीपाझर तलाव वडगाव काटी भूसंपादन मौ.हाटकरवाडी ता तुळजापूर जि.धाराशिव  (पिडीएफ,११५ केबी )
भूसंपादन अधिनियम २०१३ (२०१३ चा ३०) चे कलम ११ आणि कलम १९ ची अधिसूचना मौ. उमरगा ता. उमरगा  (पिडीएफ,४२९४  केबी )
भूसंपादन अधिनियम २०१३ मधील कलम ११ प्रमाणे प्रसिद्धी बाबत (पिडीएफ,१६० केबी )
भूसंपादन अधिनियम २०१३ मधील कलम १९ खालील अधिसूचना प्रसिद्धी मौ. नागेवाडी ता. भूम जि. धाराशिव [पाझर तलाव नागेवाडी मौ. नागेवाडी ता. भूम जि. धाराशिव ] (पिडीएफ,१२० केबी )
मौजे धाराशिव ग.नं.२५९ रा.म.मा. क्रं. २९१ भूसंपादन प्रकरणामध्ये सुधारित नावाबाबत जाहीर प्रगटन (पिडीएफ,८५७ केबी )

भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पुनार्वासाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार  गाव तलाव गीरलगाव मौजे गीरलगाव ता भूम  जिल्हा धाराशिव चे कलम १९(०१) ची अधिसूचना(पिडीएफ,१३९९ केबी )

भूसंपादन कलम  19 च्या अंतर्गत पाझर तलाव क्र. 2   मौ. उंडेगाव ता परंडा जि. धाराशिव (पिडीएफ,२६४ केबी)

भूसंपादन कलम  19(2013) च्या अंतर्गत साठवण तलाव   मौ. कडकनाथवाडी ता. वाशी जि. धाराशिव (पिडीएफ,७५७ केबी)

हातोला साठवण तलाव क्र. 2 सरंक्षण बांधासाठी भूसंपादन मौ. हातोला ता. वाशी ची कलम 19(1) ची अधिसूचना.

राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ चे कलम 3(G) (1) अन्वये जाहीर केलेले अतिरिक्त अंतिम निवडा गाव कामठा ता . तुळजापूर जिल्हा धाराशिव(PDF,६.४एमबी)

राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ चे कलम 3(G) (1) अन्वये जाहीर केलेले अतिरिक्त अंतिम निवडा गाव सिंदफळ ता . तुळजापूर जिल्हा धाराशिव(PDF,५.५०एमबी)

राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ चे कलम 3(G) (1) अन्वये जाहीर केलेले अतिरिक्त अंतिम निवडा गाव सुरतगाव ता . तुळजापूर जिल्हा धाराशिव(PDF,८.५०एमबी)

राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ चे कलम 3(G) (1) अन्वये जाहीर केलेले अतिरिक्त अंतिम निवडा गाव कावलदरा तांडा ता . जिल्हा धाराशिव(PDF,२.५०एमबी)

राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ चे कलम 3(G) (1) अन्वये जाहीर केलेले अतिरिक्त अंतिम निवडा गाव बावी ता . जिल्हा धाराशिव(PDF,३.४०एमबी)

राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ चे कलम 3(G) (1) अन्वये जाहीर केलेले अतिरिक्त अंतिम निवडा गाव वडगाव सि. ता . जिल्हा धाराशिव(PDF,३.८०एमबी)

राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ चे कलम 3(G) (1) अन्वये जाहीर केलेले अतिरिक्त अंतिम निवडा गाव शेकापूर ता . जिल्हा धाराशिव(PDF,३.५०एमबी)

राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ चे कलम 3(G) (1) अन्वये जाहीर केलेले अतिरिक्त अंतिम निवडा गाव आळणी ता . जिल्हा धाराशिव(PDF,३.५०एमबी)

राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ चे कलम 3(G) (1) अन्वये जाहीर केलेले अतिरिक्त अंतिम निवडा गाव येडशी ता . जिल्हा धाराशिव(PDF,४.८०एमबी)

राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ चे कलम 3(G) (1) अन्वये जाहीर केलेले अतिरिक्त अंतिम निवडा गाव वडगाव ज. ता . कळंब जिल्हा धाराशिव(PDF,२.७०एमबी)

राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ चे कलम 3(G) (1) अन्वये जाहीर केलेले अतिरिक्त अंतिम निवडा गाव चोराखळी ता . कळंब जिल्हा धाराशिव(PDF,४.००एमबी)

राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ चे कलम 3(G) (1) अन्वये जाहीर केलेले अतिरिक्त अंतिम निवडा गाव येरमाळा(अतिरिक्त) ता . कळंब जिल्हा धाराशिव(PDF,३.३०एमबी)

राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ चे कलम 3(G) (1) अन्वये जाहीर केलेले अतिरिक्त अंतिम निवडा गाव येरमाळा(पुरवणी) ता . कळंब जिल्हा धाराशिव(PDF,२.६०एमबी)

राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ चे कलम 3(G) (1) अन्वये जाहीर केलेले अतिरिक्त अंतिम निवडा गाव रत्नापूर ता . कळंब जिल्हा धाराशिव(PDF,३.४०एमबी)

सक्षम प्राधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी धाराशिव यांच्या न्यायालयातील मौ. तुळजापूर ता. तुळजापूर येथील कळभैरव देवस्थान आदेश दि. 22.02.2022

राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम मधील तरतुदी प्रमाणे सुनावणी प्रकरणात घेण्यात आलेल्या निर्णयाची यादी-तुळजापूर-(सांगविकाटी(756), तुळजापूर-18), धाराशिव-(वडगाव सी(382,421), कवलदरा तांडा-35, शेकापूर-154).

राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम मधील तरतुदी प्रमाणे सुनावणी प्रकरणात घेण्यात आलेल्या निर्णयाची यादी-धाराशिव-(बावी(191,203,204), शिंगोली-96), तुळजापूर-तुळजापूर(36/1), कळंब-येरमाळा-65.

राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम मधील तरतुदी प्रमाणे सुनावणी प्रकरणात घेण्यात आलेल्या निर्णयाची यादी- तुळजापूर-(सांगवीमर्डी-240, कामठा (150,150), सिंदफळ-259, मालुंब्रा-182)

राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम मधील तरतुदी प्रमाणे सुनावणी प्रकरणात  घेण्यात आलेल्या निर्णयाची यादी-तुळजापूर-सांगविकाटी(636), कळंब-रत्नापूर(245), धाराशिव-(येडशी(696), शेकापूर(207,207))

राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम मधील तरतुदी प्रमाणे सुनावणी प्रकरणात  घेण्यात आलेल्या निर्णयाची यादी-कळंब-येरमाळा(72), तुळजापूर-सुरतगाव(150), धाराशिव-(वडगाव सी(310,372), धाराशिव-(98 टक्के)

राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम मधील तरतुदी प्रमाणे सुनावणी प्रकरणात  घेण्यात आलेल्या निर्णयाची यादी- कळंब-चोरखळी (45), धाराशिव-(शिंगोली(96,351), कवलधरा तांडा(66), शिंगोली(351), बावी(191))

राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम मधील तरतुदी प्रमाणे सुनावणी प्रकरणात  घेण्यात आलेल्या निर्णयाची यादी- धाराशिव-(बावी(190), धाराशिव(98), शिंगोली-धाराशिव(96,206), तुळजापूर-(तमलवाडी(313), सांगवीमर्डी(243 टक्के).

सक्षम प्राधिकारी यांनी खालील प्रकरणात दिलेले निकाल १. मंगल भारत जगताप वि. रणधीर वसंत साठे २. सुहास भारत जगताप वि. संदीप कैलास साठे ३. राहुल नारायणराव लोखंडे व इतर वि. दत्त अरुण गुरु शिवा अरुण बुवा महंत ४. रिट याचिका क्र. १०५६५/२०१८ मध्ये मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांनी २१.०२.२०२२ रोजीच्या पारित आदेशाच्या अनुषंगाने या कार्यालयाचा आदेश

उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन यांनी खालील प्रकरणात दिलेले निकाल १. श्रीमती कुसुमबाई हिंदराज गिरी वि. पांडुरंग गेना बनसोडे (मयत ) वारस विकास पांडुरंग बनसोडे २. श्री. राजेंद्र मुकुंद कवडे वि. दगडू सखाराम कवडे

धाराशिव जिल्हा भूसंपादन नागझरवाडी पा.त.क्र.02 ते खामसवाडी पा.त.क्र 01 जोड कालवा मौजे नागझरवाडी खामसवाडी भूसंपादन अधिनियम 2013 मधील कलम 19 (01) ची अधिसूचना

राष्ट्रीय महामार्ग कायदा 1956 अन्वये NH-211 चे भूसंपादन निवाडा प्रसिद्धी
अ. क्र. गावाचे नाव संचिका क्रमांक निवाडा दिनांक
1 तामलवाडी  (मूळ ) 2011/भूसंपादन/रा.म.मा./सिआर/01 (पिडीएफ,७१६७ केबी ) 27/10/2015
2 तामलवाडी  (अतिरिक्त ) 2014/भूसंपादन/रा.म.मा./सिआर/01  (पिडीएफ,३२४६ केबी ) 06/10/2015
3 माळूम्ब्रा (अतिरिक्त ) 2014/भूसंपादन/रा.म.मा./सिआर/04 (पिडीएफ,३५८९ केबी ) 17/10/2015
4 सिंदफळ( मूळ ) 2011/भूसंपादन/रा.म.मा./सिआर/06 (पिडीएफ,५९८२ केबी ) 17/10/2015
5 सिंदफळ(अतिरिक्त) 2014/भूसंपादन/रा.म.मा./सिआर/06 (पिडीएफ,५४३७ केबी ) 21/10/2015
6 शिंगोली (अतिरिक्त) 2014/भूसंपादन/रा.म.मा./सिआर/14 (पिडीएफ,७२६५ केबी ) 27/10/2015
7 येडशी (अतिरिक्त) 2014/भूसंपादन/रा.म.मा./सिआर/15 (पिडीएफ,५४३० केबी ) 26/10/2015
8 चोराखळी (मूळ) 2013/भूसंपादन/एनएच211/सिआर- 02 (पिडीएफ,6269 केबी ) 08/10/2015
9 इजोरा(मूळ) 2013/भूसंपादन/एनएच211/सिआर- 16 (पिडीएफ,७६४३ केबी ) 06/10/2015
10 पारगाव (मूळ) 2013/भूसंपादन/एनएच211/सिआर- 21 (पिडीएफ,२५२५ केबी ) 01/10/2015
11 धाराशिव (मूळ) 2011/भूसंपादन/रा.म.मा./सिआर-13 ( भाग१ (पिडीएफ,९५७१ केबी)   भाग२ (पिडीएफ,९५०५ केबी ) भाग३ (पिडीएफ,६५८८ केबी ) ) 17/02/2016
12 वाशी (मूळ) 2013/भूसंपादन/एनएच211/सिआर-13 (पिडीएफ,६२१९ केबी ) 26/01/2016
13 सरमकुंडी (मूळ) 2013/भूसंपादन/एनएच211/सिआर-14 (पिडीएफ,६२८७ केबी ) 16/02/2016
14 वडगाव ज (अतिरिक्त) 2015/भूसंपादन/एनएच211/सिआर-01 (पिडीएफ,१८०६ केबी ) 16/02/2016
15 शेलगाव (दि.) (अतिरिक्त) 2015/भूसंपादन/एनएच211/सिआर-03 (पिडीएफ,१३७० केबी ) 16/02/2016
16 मलकापूर  (अतिरिक्त) 2015/भूसंपादन/एनएच211/सिआर-04 (पिडीएफ,१८४१ केबी ) 16/02/2016
17 उपळाई  (अतिरिक्त) 2015/भूसंपादन/एनएच211/सिआर-05 (पिडीएफ,१८४८ केबी ) 16/02/2016
18 धाराशिव (अतिरिक्त) 2014/भूसंपादन/एनएच211/सिआर-13 (भाग१ (पिडीएफ,८२११ केबी ) भाग२ (पिडीएफ,७२९५ केबी ) ) 22/04/2016
19  चोराखळी(अतिरिक्त) 2015/भूसंपादन/एनएच211/सिआर-02 (पिडीएफ,३५०४ केबी ) 23/05/2016
20 येरमाळा (अतिरिक्त) 2014/भूसंपादन/एनएच211/सिआर-06 (पिडीएफ,२७९९ केबी ) 23/05/2016
21 रत्नापूर (अतिरिक्त) 2014/भूसंपादन/एनएच211/सिआर-07 (पिडीएफ,२०२० केबी ) 23/05/2016

भूसंपादन अधिनियम १८९४ चे कलम २८ अ खालील निवाडे २००७ / भूसं /अ /०६ भाटसांगवी सा.त. मौ. हासेगाव (के)

Sr.No Name
45    बळीराम रामभाऊ कुरे
46    नंदकिशोर शिवापपा आगलावे व इतर
47    बळीराम रामभाऊ कुरे
48    शशिकांत ज्ञानोबा थोरात
49    प्रकाश देवीदास घोगरे
50    शांताबाई पभाकर कुलकर्णी व इतर