Close

भूसंपादन विभाग

भूसंपादन कायदा- २०१३ नुसार कलम ११ (१) ची प्रसिद्धी:

कलम ११ आणि कलम १९ खालील अधिसूचना प्रसिद्धी (PDF,१७६  KB)

भूमि अधिग्रहण कायदा, 2013 च्या कलम 11 नुसार तालुका परांडा आणि भूमि जिल्हा उस्मानाबादची अधिसूचना(पिडीएफ,२९९केबी).
कृष्णा मराठवाडा उपसा सिंचन योजना क्र. २ टप्पा क्र. ३ पांगरधरवाडी सिंचन तलाव उंची वाढीसाठी मौ. दहीवाडी ता. तुळजापूर जि. उस्मानाबाद (पिडीएफ,११५ केबी )
कृष्णा मराठवाडा टप्पा क्र. २ अंतर्गत टप्पा क्र. ४ व ५ पांगरधरवाडी ते सिंदफळ व सिंदफळ ते रामदरा कालव्यासाठी भूसंपादन मौ. दहीवाडीमसला खुर्द, सांगवी मार्डी व सिंदफळ ता तुळजापूर जि. उस्मानाबाद  (पिडीएफ,११५ केबी )
पाझर तलाव वडगाव काटी भूसंपादन मौ.हाटकरवाडी ता तुळजापूर जि. उस्मानाबाद  (पिडीएफ,११५ केबी )
भूसंपादन अधिनियम २०१३ (२०१३ चा ३०) चे कलम ११ आणि कलम १९ ची अधिसूचना मौ. उमरगा ता. उमरगा  (पिडीएफ,४२९४  केबी )
भूसंपादन अधिनियम २०१३ मधील कलम ११ प्रमाणे प्रसिद्धी बाबत (पिडीएफ,१६० केबी )
भूसंपादन अधिनियम २०१३ मधील कलम १९ खालील अधिसूचना प्रसिद्धी मौ. नागेवाडी ता. भूम जि. उस्मानाबाद [पाझर तलाव नागेवाडी मौ. नागेवाडी ता. भूम जि. उस्मानाबाद ] (पिडीएफ,१२० केबी )
मौजे उस्मानाबाद ग.नं.२५९ रा.म.मा. क्रं. २९१ भूसंपादन प्रकरणामध्ये सुधारित नावाबाबत जाहीर प्रगटन (पिडीएफ,८५७ केबी )

भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पुनार्वासाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार  गाव तलाव गीरलगाव मौजे गीरलगाव ता भूम  जिल्हा उस्मानाबाद चे कलम १९(०१) ची अधिसूचना(पिडीएफ,१३९९ केबी )

भूसंपादन कलम  19 च्या अंतर्गत पाझर तलाव क्र. 2   मौ. उंडेगाव ता परंडा जि. उस्मानाबाद (पिडीएफ,२६४ केबी)

भूसंपादन कलम  19(2013) च्या अंतर्गत साठवण तलाव   मौ. कडकनाथवाडी ता. वाशी जि. उस्मानाबाद (पिडीएफ,७५७ केबी)

हातोला साठवण तलाव क्र. 2 सरंक्षण बांधासाठी भूसंपादन मौ. हातोला ता. वाशी ची कलम 19(1) ची अधिसूचना.

राष्ट्रीय महामार्ग कायदा 1956 अन्वये NH-211 चे भूसंपादन निवाडा प्रसिद्धी
अ. क्र. गावाचे नाव संचिका क्रमांक निवाडा दिनांक
1 तामलवाडी  (मूळ ) 2011/भूसंपादन/रा.म.मा./सिआर/01 (पिडीएफ,७१६७ केबी ) 27/10/2015
2 तामलवाडी  (अतिरिक्त ) 2014/भूसंपादन/रा.म.मा./सिआर/01  (पिडीएफ,३२४६ केबी ) 06/10/2015
3 माळूम्ब्रा (अतिरिक्त ) 2014/भूसंपादन/रा.म.मा./सिआर/04 (पिडीएफ,३५८९ केबी ) 17/10/2015
4 सिंदफळ( मूळ ) 2011/भूसंपादन/रा.म.मा./सिआर/06 (पिडीएफ,५९८२ केबी ) 17/10/2015
5 सिंदफळ(अतिरिक्त) 2014/भूसंपादन/रा.म.मा./सिआर/06 (पिडीएफ,५४३७ केबी ) 21/10/2015
6 शिंगोली (अतिरिक्त) 2014/भूसंपादन/रा.म.मा./सिआर/14 (पिडीएफ,७२६५ केबी ) 27/10/2015
7 येडशी (अतिरिक्त) 2014/भूसंपादन/रा.म.मा./सिआर/15 (पिडीएफ,५४३० केबी ) 26/10/2015
8 चोराखळी (मूळ) 2013/भूसंपादन/एनएच211/सिआर- 02 (पिडीएफ,6269 केबी ) 08/10/2015
9 इजोरा(मूळ) 2013/भूसंपादन/एनएच211/सिआर- 16 (पिडीएफ,७६४३ केबी ) 06/10/2015
10 पारगाव (मूळ) 2013/भूसंपादन/एनएच211/सिआर- 21 (पिडीएफ,२५२५ केबी ) 01/10/2015
11 उस्मानाबाद (मूळ) 2011/भूसंपादन/रा.म.मा./सिआर-13 ( भाग१ (पिडीएफ,९५७१ केबी)   भाग२ (पिडीएफ,९५०५ केबी ) भाग३ (पिडीएफ,६५८८ केबी ) ) 17/02/2016
12 वाशी (मूळ) 2013/भूसंपादन/एनएच211/सिआर-13 (पिडीएफ,६२१९ केबी ) 26/01/2016
13 सरमकुंडी (मूळ) 2013/भूसंपादन/एनएच211/सिआर-14 (पिडीएफ,६२८७ केबी ) 16/02/2016
14 वडगाव ज (अतिरिक्त) 2015/भूसंपादन/एनएच211/सिआर-01 (पिडीएफ,१८०६ केबी ) 16/02/2016
15 शेलगाव (दि.) (अतिरिक्त) 2015/भूसंपादन/एनएच211/सिआर-03 (पिडीएफ,१३७० केबी ) 16/02/2016
16 मलकापूर  (अतिरिक्त) 2015/भूसंपादन/एनएच211/सिआर-04 (पिडीएफ,१८४१ केबी ) 16/02/2016
17 उपळाई  (अतिरिक्त) 2015/भूसंपादन/एनएच211/सिआर-05 (पिडीएफ,१८४८ केबी ) 16/02/2016
18 उस्मानाबाद (अतिरिक्त) 2014/भूसंपादन/एनएच211/सिआर-13 (भाग१ (पिडीएफ,८२११ केबी ) भाग२ (पिडीएफ,७२९५ केबी ) ) 22/04/2016
19  चोराखळी(अतिरिक्त) 2015/भूसंपादन/एनएच211/सिआर-02 (पिडीएफ,३५०४ केबी ) 23/05/2016
20 येरमाळा (अतिरिक्त) 2014/भूसंपादन/एनएच211/सिआर-06 (पिडीएफ,२७९९ केबी ) 23/05/2016
21 रत्नापूर (अतिरिक्त) 2014/भूसंपादन/एनएच211/सिआर-07 (पिडीएफ,२०२० केबी ) 23/05/2016