Close

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
स्त्री रुग्णालय उस्मानाबाद करीता औषधी व साहित्याची अत्यावशक्य स्थानिक खरेदी ही ई- कोटेशनद्वारे दरपत्रके मागविणेबाबत.

स्त्री रुग्णालय उस्मानाबाद करीता औषधी व साहित्याची अत्यावशक्य स्थानिक खरेदी ही ई- कोटेशनद्वारे दरपत्रके मागविणेबाबत.

26/07/2022 03/08/2022 पहा (909 KB)
मौजे नितळी – जय लक्ष्मी शुगर प्रा . ली . नितळी येथील जप्त करण्यात आलेल्या ३३१४. ११ मे टन मोलॅसिसचा लिलाव करणे बाबत.

मौजे नितळी – जय लक्ष्मी शुगर प्रा . ली . नितळी येथील जप्त करण्यात आलेल्या ३३१४. ११ मे टन मोलॅसिसचा लिलाव करणे बाबत.

07/07/2022 12/07/2022 पहा (2 MB)
प्रकल्पांच्या माहितीचे स्टिकर छपाईचे दरपत्रक मागविणेबाबत.

प्रकल्पांच्या माहितीचे स्टिकर छपाईचे दरपत्रक मागविणेबाबत.

22/06/2022 29/06/2022 पहा (792 KB)
गरोदर मातांची मोफत सोनोग्राफी करण्यासाठी दरपत्रक मागविणे बाबत

गरोदर मातांची मोफत सोनोग्राफी करण्यासाठी दरपत्रक मागविणे बाबत

17/06/2022 23/06/2022 पहा (1 MB)
उस्मानाबाद तालुका वाळू लिलाव करणे.

उस्मानाबाद तालुका वाळू लिलाव करणे.

03/06/2022 09/06/2022 पहा (499 KB)
DEIC कक्ष जिल्हा रुग्णालय उस्मानाबादसाठी साहित्य खरेदी करण्याकरिता दर निश्चीत करण्यासाठी ई- दरपत्रके माग्विण्याबाबत

DEIC कक्ष जिल्हा रुग्णालय उस्मानाबादसाठी साहित्य खरेदी करण्याकरिता दर निश्चीत करण्यासाठी ई- दरपत्रके माग्विण्याबाबत

05/05/2022 19/05/2022 पहा (404 KB)
जाहीर ई-निविदा सूचना क्र. ०२/२०२२- २३ प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना उस्मानाबाद

जाहीर ई-निविदा सूचना क्र. ०२/२०२२- २३ प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना उस्मानाबाद

25/04/2022 09/05/2022 पहा (2 MB)
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय उस्मानाबाद यांचे कार्यालयासाठी घेण्यात येणाऱ्या बैठका /कार्यशाळा ई- साठी उपस्थितांसाठी नाष्टा/ भोजन पुरविनेकारिता वार्षिक दर करार(२०२२-२०२३) करणेबाबत

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय उस्मानाबाद यांचे कार्यालयासाठी घेण्यात येणाऱ्या बैठका /कार्यशाळा ई- साठी उपस्थितांसाठी नाष्टा/ भोजन पुरविनेकारिता वार्षिक दर करार(२०२२-२०२३) करणेबाबत

28/04/2022 09/05/2022 पहा (507 KB)
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय उस्मानाबाद यांचे कार्यालयासाठी पिण्याचे पाणी पुरविनेसाठी वार्षिक दर करार(२०२२-२०२३) करणेबाबत

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय उस्मानाबाद यांचे कार्यालयासाठी पिण्याचे पाणी पुरविनेसाठी वार्षिक दर करार(२०२२-२०२३) करणेबाबत

26/04/2022 05/05/2022 पहा (337 KB)
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय उस्मानाबाद यांचे मार्फत विविध कृषी विषयक योजनांच्या प्रचार व प्रसिद्धीसाठी बॅनर/ पॉम्प्लेट/कार्यक्रम पत्रिका ई छपाई करणेसाठी वार्षिक दर करार करणेबाबत

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय उस्मानाबाद यांचे मार्फत विविध कृषी विषयक योजनांच्या प्रचार व प्रसिद्धीसाठी बॅनर/ पॉम्प्लेट/कार्यक्रम पत्रिका ई छपाई करणेसाठी वार्षिक दर करार करणेबाबत

25/04/2022 04/05/2022 पहा (320 KB)